Double Brand

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 Double Brand sp. z o.o.

"Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak

 

Double Brand sp. z o.o.

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniżej informacje o sposobie i zasadach  przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujących Tobie uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo_zoo@doublebrand.pl lub korespondencyjnie na adres: Double Brand sp. z o.o., ul. Jarochowskiego 8/8, 60-235 Poznań. 

 

I. Administrator – kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator to podmiot, który przetwarza Twoje dane np. w związku z prowadzoną kampanią reklamową, organizowanym konkursem czy realizowaniem kontaktów handlowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Double Brand sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-235), ul. Jarochowskiego 8/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000236209.


II. Jakie są nasze cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu koniecznych działań zmierzających m.in. do zawarcia lub wykonania umów (np. dotyczących realizowania usług tworzenia wizerunku, realizacji kampanii marketingowych, obsługi promocji           i eventów). 

Wykonanie umowy to wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją umowy, ale także czynności następcze takie jak prowadzenie dokumentacji księgowej wymaganej przez prawo i jej przechowywanie, rozpatrywanie reklamacji, a w razie potrzeby udostępnianie odpowiednim organom na podstawie przepisów prawa.

2. Niekiedy konieczne jest przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) jeżeli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych ze świadczeniem usług, współpracy z dostawcami, kontrahentami.

3. W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, jeśli taka nastąpiła w przypadkach takich jak – przykładowo: wysyłka Newslettera czy udział w konkursie.


III. Pozyskiwanie danych osobowych – od kogo pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie pozyskujemy danych od osób trzecich (np. nie kupujemy baz danych wysyłkowych). Pozyskujemy dane, głównie od naszych klientów jeśli wymaga tego treść zawartej umowy oraz od podmiotów powiązanych w szczególności od "Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak z siedzibą w Poznaniu (60-235), ul. Jarochowskiego 8/8. 


IV. Odbiorcy danych – komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych  umów, w szczególności podmiotom, które realizują dla nas zlecenia jako podwykonawcy.

c) podmiotom współpracującym z nami lub powiązanym kapitałowo.


V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy czasu, uzależnione od celów dla których są przetwarzane oraz przepisów prawa tj.

a) do czasu zrealizowania umowy;

b) do czasu cofnięcia zgody; 

c) do czasu wyrażenia sprzeciwu.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.


VI. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Nie używamy Twoich danych osobowych do profilowania i nie są one przetwarzane w sposób automatyczny (bez udziału człowieka). W przypadku wystąpienia profilowania np. za pośrednictwem plików cookies zostaniesz o tym każdorazowo poinformowany.


VII. Jakie masz prawa, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO: 

a) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- (osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator danych osobowych, nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją,

- przetwarzanie danych nie jest oparte na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Double Brand sp. z o.o., o którym mowa w pkt. II ust. 2 powyżej.


Jeśli chcesz skorzystać z praw wymienionych powyżej możesz to zrobić pisząc na adres: 

mailowy: rodo_zoo@doublebrand.pl;

stacjonarny: Double Brand sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 8/8, 60-235 Poznań.


Udzielimy odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku. 

W przypadku gdyby sprawa okazała się bardziej skomplikowana i wymagała szerszych wyjaśnień i prowadzenia wewnętrznych ustaleń odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej      w ciągu 90 dni od dnia jej wpłynięcia, po uprzednim przekazaniu do Ciebie informacji o przedłużeniu terminu. 

Jeśli będziemy mieć pytania czy też wątpliwości skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie formy – pisemnie bądź na adres poczty elektronicznej.


VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – co to znaczy?

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody (np. newsletter), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Oznacza, to iż cofnięcie zgody działa na przyszłość, a nie wstecz. 

Dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody, pozostaje zgodne z prawem.

W razie chęci skorzystania z prawa wymienionego powyżej możesz to zrobić pisząc na adres: 

mailowy: rodo_zoo@doublebrand.pl;

stacjonarny: Double Brand sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 8/8, 60-235 Poznań.


Udzielimy odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku. 

W przypadku, gdyby sprawa okazała się bardziej skomplikowana i wymagała szerszych wyjaśnień i prowadzenia wewnętrznych ustaleń odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jej wpłynięcia, po uprzednim przekazaniu Tobie informacji o przedłużeniu terminu. 

Jeśli będziemy mieć pytania czy też wątpliwości skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie w formy – pisemnie bądź na adres poczty elektronicznej.


IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – co to znaczy? 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.


X. Czy przekazujemy Twoich dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych?

Możemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z usług Google LLC, m.in. w przypadku kontaktów i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w umowach z Google LLC stosowane są standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 

 "Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniżej informacje o sposobie i zasadach  przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujących Tobie uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo_SC@doublebrand.pl lub korespondencyjnie na adres: "Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak z siedzibą w Poznaniu (60-235), ul. Jarochowskiego 8/8.

 

I. Administrator – kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator to podmiot, który przetwarza Twoje dane np. w związku z prowadzoną kampanią reklamową, organizowanym konkursem czy realizowaniem kontaktów handlowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest "Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak z siedzibą w Poznaniu (60-235), ul. Jarochowskiego 8/8.

II. Jakie są nasze cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu koniecznych działań zmierzających m.in. do zawarcia lub wykonania umów (np. dotyczących realizowania usług tworzenia wizerunku, realizacji kampanii marketingowych, obsługi promocji           i eventów). 

Wykonanie umowy to wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją umowy, ale także czynności następcze takie jak prowadzenie dokumentacji księgowej wymaganej przez prawo i jej przechowywanie, rozpatrywanie reklamacji, a w razie potrzeby udostępnianie odpowiednim organom na podstawie przepisów prawa.

2. Niekiedy konieczne jest przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych ze świadczeniem usług, współpracy z dostawcami, kontrahentami.

3. W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, jeśli taka nastąpiła w przypadkach takich jak – przykładowo: wysyłka Newslettera czy udział w konkursie.

 

III. Pozyskiwanie danych osobowych – od kogo pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie pozyskujemy danych od osób trzecich (np. nie kupujemy baz danych wysyłkowych). Pozyskujemy dane, głównie od naszych klientów jeśli wymaga tego treść zawartej umowy oraz od podmiotów powiązanych w szczególności od Double Brand sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-235), ul. Jarochowskiego 8/8. 

IV. Odbiorcy danych – komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych  umów, w szczególności podmiotom, które realizują dla nas zlecenia jako podwykonawcy.

c) podmiotom współpracującym z nami lub powiązanym kapitałowo.

 

V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy czasu, uzależnione od celów dla których są przetwarzane oraz przepisów prawa tj.

a) do czasu zrealizowania umowy;

b) do czasu cofnięcia zgody; 

c) do czasu wyrażenia sprzeciwu.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 

VI. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Nie używamy Twoich danych osobowych do profilowania i nie są one przetwarzane w sposób automatyczny (bez udziału człowieka). W przypadku wystąpienia profilowania np. za pośrednictwem plików cookies zostaniesz o tym każdorazowo poinformowany.

 

VII. Jakie masz prawa, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO: 

a) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator danych osobowych, nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją,

- przetwarzanie danych nie jest oparte na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak, o którym mowa w pkt. II ust. 2 powyżej.

 

Jeśli chcesz skorzystać z praw wymienionych powyżej możesz to zrobić pisząc na adres: 

mailowy: rodo_SC@doublebrand.pl;

stacjonarny: "Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak, 

ul. Jarochowskiego 8/8, 60-235 Poznań.

 

Udzielimy odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku. 

W przypadku gdyby sprawa okazała się bardziej skomplikowana i wymagała szerszych wyjaśnień i prowadzenia wewnętrznych ustaleń odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej      w ciągu 90 dni od dnia jej wpłynięcia, po uprzednim przekazaniu do Ciebie informacji o przedłużeniu terminu. 

Jeśli będziemy mieć pytania czy też wątpliwości skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie formy – pisemnie bądź na adres poczty elektronicznej.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – co to znaczy?

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody (np. newsletter), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Oznacza, to iż cofnięcie zgody działa na przyszłość, a nie wstecz. 

Dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody, pozostaje zgodne z prawem.

W razie chęci skorzystania z prawa wymienionego powyżej możesz to zrobić pisząc na adres: 

mailowy: rodo_SC@doublebrand.pl;

stacjonarny: "Double" Agencja Reklamowa s.c. Krzysztof Kozioł, Błażej Wojtkowiak, 

ul. Jarochowskiego 8/8, 60-235 Poznań.

Udzielimy odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku. 

W przypadku, gdyby sprawa okazała się bardziej skomplikowana i wymagała szerszych wyjaśnień i prowadzenia wewnętrznych ustaleń odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jej wpłynięcia, po uprzednim przekazaniu Tobie informacji o przedłużeniu terminu. 

Jeśli będziemy mieć pytania czy też wątpliwości skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie w formy – pisemnie bądź na adres poczty elektronicznej.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – co to znaczy? 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

X. Czy przekazujemy Twoich dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych?

Możemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z usług Google LLC, m.in. w przypadku kontaktów i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w umowach z Google LLC stosowane są standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.